जब आगोले आफैले पोलेको घाउ चिनेन ताते गर्दै गाउ दुलाको छोराले बाउ चिनेन बा